Индус Медика

ЦИТОЛОШКИ АНАЛИЗИ

Цитолошки анализи
1. Дијагностичко-консултативна услуга
2. Екс-темпоре биопсија
3. Мала биопсија -1 калап
4. Дополнително хистохемиско испитување на мала биопсија -1 калап
5. Повеќе биопсии -до 3 калапи
6. Дополнително хистохемиско испитување на повеќе биопсии -до 3 калапи
7. Оперативен материјал со повеќе пресеци
8. Дополнително хистохемиско испитување на оперативен материјал со повеќе пресеци
9. Оперативен материјал со повеќе полусериски пресеци мапирани на промени (конизит)
10. Дополнително хистохемиско испитување на оперативен материјал со полусериски пресеци (конизит)
11. Оперативен материјал со ПТНМ
12. Дополнително хистохемиско испитување на оперативен материјал со ПТНМ
13. Дополнително имунохистохемиско испитување на хистолошки материјал со најмногу 5 антитела
14. Дополнително имунохистохемиско испитување на хистолошки материјал со најмногу 6-10 антитела
15. Дополнително имунохистохемиско испитување на хистолошки материјал со повеќе од 10 антитела
16. Дополнително имунофлуоресцентно испитување на хистолошки материјал со најмногу 5 антитела
17. Дополнително имунофлуоресцентно испитување на хистолошки материјал со најмногу 6-10 антитела
18. Дополнително имунофлуоресцентно испитување на хистолошки материјал со повеќе од 10 антитела
19. Имунофлуоресцентно испитување со најмногу 5 антитела
20. Имунофлуоресцентно испитување со најмногу 6-10 антитела
21. ЕЛИСА
22. Електрон микроскопска анализа -1 калап
23. Електрон микроскопска анализа -2 калап
24. Хромогена ин ситу хибридизација / Флуоресцентна ин ситу хибридизација
25. Молекуларни анализи на ДНК/ПНК (туморска дијагностика и наследни заболувања)
26. Аспирациона биопсија на површен орган
27. Цитодијагностика на телесни течности со цитоспин техника
28. Аспирациона биопсија на површен орган со дополнителна цитоспин техника
29. Цитодијагностика на размаска, освен за ПАП тест
30. Цервикална цитологија на цитоскрин техника
31. Дополнително имуноцитохемиско испитување на цитолошки материјал
32. ПАП
indus-medika-logo

Индус Медика е првична дијагностичка лабораторија во Источна Европа, специјализирана за хистопатологија - цитологија, микробиологија и биохемија предводена од нашиот експерт, д-р Санџај Мехта (MD, патолог).
Објектот е воспоставен на столбовите на благосостојбата на човекот, здравјето и благосостојбата на животот и тоа е духот со кој работиме кон лекување на секој пациент кој доаѓа кај нас.

Recent Posts

Индус Медика 2018. Сите права задржани. powered by Wede Tech